Vennootschapsbelasting - aanslagjaar 2018


Vrijgestelde meerwaarde aan te geven onder code 1051 van de aangifte (vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners vennootschappen) voor aanslagjaar 2018
Meerwaarde (belast aan 25,75%) aan te geven onder code 1465 van de aangifte (vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners vennootschappen) voor aanslagjaar 2018
Fiscaal verworpen minderwaarde (belast aan 33,99%) aan te geven onder code 1217 van de aangifte (vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners vennootschappen) voor aanslagjaar 2018
Meerwaarde (belast aan 0,412%) aan te geven onder code 1424 van de aangifte (vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners vennootschappen) voor aanslagjaar 2018


Vanaf aanslagjaar 2019 en voor boekjaren beginnend ten vroegste op 1 januari 2018 zijn meerwaarden op aandelen in de Belgische vennootschapsbelasting in regel enkel vrijgesteld indien alle voorwaarden voor toepassing van de aftrek van de « definitief belaste inkomsten » ( « DBI ») voldaan zijn.

Om aanspraak te maken op de vrijstelling, moet de Belgische vennootschap (als investeerder) vanaf 1 januari 2018 voldoen aan de volgende voorwaarden :

Bovendien werd ook het afzonderlijke tarief van 0,412%, dat van toepassing was op grote ondernemingen, afgeschaft.

Zoals u kunt zien, maakt de bijkomende deelnemingsvoorwaarde het praktisch onmogelijk om een deel van de meerwaarde op onze fondsen vrij te stellen van belasting. Daarom wordt het, in praktijk, niet langer als nuttig beschouwd om een belastingsimulator met betrekking tot inkomsten 2018 voor Belgische vennootschappen bij te werken.

De vennootschapsbelastingsimulator blijft beschikbaar voor de verrichtingen uitgevoerd in voorgaande jaren.

Carmignac Gestion stelt haar beleggers, Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners, een hulpmiddel ter beschikking om de latente en gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden op onderliggende aandelen in het Carmignac-fonds te berekenen.

Gelieve deze verwittiging aandachtig te lezen. Zij omvat een uitleg over verschillende beperkingen met betrekking tot het verslag.

BELANGRIJKE MEDEDELING

(*) Artikel 15 van het wetboek van vennootschappen :

Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;

- balanstotaal : 3.650.000 EUR;

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

(...) Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft,

wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

(*) Selecteer een fonds :

Gelieve te noteren dat de bedoeling van de simulator is om de meer- en minderwaarden op onderliggend aandelen te identificeren. Bijgevolg zijn de fondsen die niet in aandelen investeren buiten toepassingsgebied.